Znovuotevření školy, družiny a jídelny_1. fáze od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 12. 4. 21 nastoupí do školy k prezenční výuce všechny třídy 1. stupně označené písmeny A a C (třídy označené písmenem B mají distanční výuku), v dalším týdnu od 19. 4. nastoupí k prezenční výuce všechny třídy 1. stupně označené písmenem B (třídy označené písmeny A a C mají distanční výuku). Prezenční výuka bude probíhat v týdenních rotacích – lichý (1. st. – A, C) a sudý týden (1. st. – B).
Všichni žáci 2. stupně pokračují i po tomto datu v distanční výuce.
Dětem rodičů vybraných profesí IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině od 7.00 do 16.00 hodin, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
Kompletní informace byly zaslány elektronickou cestou třídními učiteli všem žákům a zákonným zástupcům.
Aktualizace: MŠMT k testování vlastním testem – je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví. Samotný test probíhá přímo ve škole, ne doma. https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
Přílohy:
Informace pro rodiče
MO MZ opatření ve školách s 1. fází rozvolnění
MO MZ testování u přijímacích zkoušek
MO MZ testování žáků ve školách
MZ MZ ochrana dýchacích cest
Opatření obecné povahy 4337_2021-7
Testování diagram
Video testování žáků

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku proběhne elektronicky bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín zápisu: podávání elektronických žádostí se uskuteční od 1. do 30. dubna 2021.Na stránkách školy naleznete od 15. 3. 2021 od 12.00 hodin do 23. 4. 2021 do 12.00 hodin odkaz k elektronické registraci – REZERVACE 1. ROČNÍK, kde registraci provedete. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kdo žádá o odklad, tak i žádost o odklad
PŠD, vytiskněte, podepište a doručte škole nejlépe datovou schránkou, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo poštovní zásilkou s datem odeslání nejpozději do 30. 4. 2021. K žádosti přiložte: neověřenou kopii rodného listu dítěte, v případě žádosti o odklad
PŠD navíc přiložíte vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa s doporučujícími stanovisky.
Kontakty pro doručení: datová schránka: efdkmzb; emailová adresa: skola@zszruc-senec.cz (se zaručeným el. podpisem), adresa školy: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08 Zruč-Senec.
V nezbytně nutných případech, kdy rodič nemá možnost provést elektronickou registraci, může se do školy dostavit osobně zákonný zástupce a provést zápis na místě, a to dne 26. 4. 2021 v době od 14.00 do 16.00 hodin za dodržení aktuálně platných hygienických opatření.
Rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání bude zveřejněno 7. 5. 2021 na úřední desce a na internetových stránkách školy pod registračním číslem, které obdržíte při podání žádosti. V případě nepřijetí bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce.
Kritéria pro přijetí s podrobnými informacemi najdete v příloze zde.

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ

006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit

Informace k úpravě termínů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Ø 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021;   pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021;

Ø 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021; pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021;

Ø 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021; 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Výtvarná výzva pro žáky

V minulém školním roce byla vyhlášena Umělecká výzva, školní soutěž v době uzavření škol. Vzhledem k tomu, že uzavření škol v tomto školním roce trvá již opravdu dlouho, vyhlašujeme novou soutěž-Výtvarná výzva 2, která je určena pro žáky 1. i 2. stupně. Tématem soutěže je: Dva roky prázdnin? Dílo je třeba zaslat do 31. 3. 2021 na email: michaela.kokoskova@zszruc-senec.cz. Samozřejmě Vás nemine ani odměna. 

Žáci mohou vytvořit jakékoliv dílo z jakéhokoliv materiálu, který doma najdou. Mohou vytvořit sérii fotografií, natočit video, poskládat obraz z věcí v pokojíčku nebo v kuchyni a vyfotografovat ho. Mohou využít i odpad, například různé krabičky, plasty a podobně. Samozřejmě mohou namalovat, nakreslit klasický obraz, nebo složit píseň.

Již 10 děl nám naši žáci zaslali. Těšíme se na další výtvarné práce.

Mgr. Michaela Kokošková