Rozsvícení vánočního stromu

Pozvánka na konzultační den a online třídní schůzky

Dne 16.11.2021 se uskuteční konzultační den pro rodiče, kdy budou individuálně poskytnuty informace o hodnocení prospěchu a chování žáka za 1. čtvrtletí šk. roku 2021/22. Rozmístění učitelů bude umístěno v hlavní budově u vchodu a před ředitelnou, dále v pavilonu před školní jídelnou. Všichni třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách, netřídní učitelé ve sborovnách dle rozpisu. Konzultace budou poskytovány v tento den v době do 15.30 do 17.00 hodin. 
Další variantou, jak se informovat o prospěchu a chování žáka, je online třídní schůzka konaná dne 23.11.2021. Informaci o způsobu a času schůzky obdrží rodiče nejpozději do 19.11.2021 prostřednictvím třídních učitelů. 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2021/2022

Pozvánka na aktiv rodičů vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích

Vážení rodiče, milí žáci,
aktuální verze brožury Čím budu je ke stažení  ZDE.  Najdete v ní přehled středních škol v Plzeňském kraji a jejich oborů – včetně studijních oborů víceletých gymnázií. Další podrobnější informace související např. se zaměřením studijních oborů, vyučovanými předměty, chodem školy nebo kritérii přijímacího řízení můžete zjistit také prostřednictvím dnů otevřených dveří ZDE.

Žáci devátého ročníku mají všechny informace zároveň nahrané v týmech. Střední školy průběžně rozesílají nejrůznější aktuální informace, které ukládáme do týmů nebo je posíláme prostřednictvím Školy online. Doporučujeme průběžně sledovat uvedené komunikační platformy a také naše webové stránky.

Přihlášky na obory s uměleckým zaměřením (TZ) nebo přihlášky ke studiu na sportovním gymnáziu (9. roč., třída A – TZ) se podávají do 30. 11. 2021.

Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích se koná v úterý 7. 12. 2021 od 16.30 hodin v jazykové učebně (přízemí hlavní budovy)  ONLINE přes platformu Teams. Odkaz k přihlášení zašleme několik dnů předem.

Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele

aktualizace 17.11., 21.11. (2. a 3. příloha): Plošné testování ve školách 22.11., 29.11. 2021 a od 6. 12. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu takto: děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“ znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě).  V případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest, do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné, na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná. 
S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 27. října 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 1. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, a to tak, že 1. v čl. III bod 1 zní: „1. Preventivní testování se ve školách provádí ve dnech 22. listopadu a 29. listopadu 2021.“ zde
Celoplošné testování ve školách: „Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo. Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám( viz níže ), na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu. Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech). Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).“

Informace k testování 22. a 29. listopadu

Příloha č. 2 a 3 – testování ve školách, novela mimořádného opatření o testování ve školách od 6. 12. 2021

Příloha č. 2
Příloha č. 3

Vyhlášení volných dnů na 25.-26.10.2021

Vážení rodiče, v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a po přechozím projednání se zřizovatelem školy ze dne 20. 10. 2021, vyhlašuje ředitel školy pro žáky VOLNÉ DNY (ředitelské volno), a to na pondělí 25. 10. 2021 a úterý 26. 10. 2021.
Důvodem je zhoršující se místní epidemická situace, omezení kontaktu mezi žáky a zamezení eventuálního šíření onemocnění COVID-19.
Školní družina ani školní jídelna nebudou v provozu. Obědy budou dětem na pondělí a úterý odhlášeny. Výuka v prezenční formě, distanční formě a jejich kombinace končí tento týden v pátek 22. 10. 2021. Podzimní prázdniny jsou od 27. 10. do 29. 10. 2021. V týdnu od 25. 10. do 29. 10. 2021 proběhne kompletní dezinfekce prostor obou budov školy. PhDr. Oldřich Šik, MBA, ředitel školy    

Příloha: Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou