Historický park Bärnau-Tachov aneb Středověk žít a zažít

V zářijových dnech se někteří žáci naší školy, konkrétně 16 dětí z šestých a sedmých ročníků, zúčastnili česko-německého projektu, který měl za úkol přiblížit žákům každodenní život v raném i vrcholném středověku a seznámit se s německým jazykem. Jednalo se o čtyřdenní archeo-akci.

Na každý den jsme měli naplánované nejrůznější aktivity. Tyto programy zahrnovaly interaktivní prohlídku parkem, lukostřelbu, středověké hry (nejoblíbenější se stala hra s dřevěnými špalíky, zvaná KUBB), spřádání a barvení vlny, výroba keramiky, pečení chleba na ohni, odlévání cínu nebo pomoc při stavbě dvorce císaře Karla IV. Všechny aktivity žáky nadchly, pracovali s velkým zaujetím a zájmem. Dokonce si domluvili s místní pracovnicí Emmou krmení tamních prasat Eberhardta a Kunikunde.

Žáci dostali k užívání středověké oděvy z vlny, někteří je nesundali po celou dobu, jiní v nich dokonce spali! Také obdrželi středověkou podestýlku ke spaní. Spali před palisádou skanzenu ve stanech. Vydrželi dvě mrazivé noci ve spacácích, což zaslouží nesmírný obdiv. Poslední noc strávili již v budově, kde si ustlali na koberci v kinosále. Jinak nám ale počasí přálo a moc jsme si celý pobyt užili.

Velký dík patří paní učitelce Anně Kroftové, která nám profesionálně tlumočila, a zajišťovala tak skvělou spolupráci s německými kolegy.

Celý projekt se zkrátka velmi podařil a doufám, že bude začátkem budoucí spolupráce s archeoparkem a také s německou školou.

Mgr. Marie Mattasová

Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
v uplynulých dvou letech jsme na naší škole realizovali projekt Rozvíjíme klíčové kompetence I. Protože jsme tento projekt vyhodnotili jako velmi zdařilý, pokračujeme v něm i nadále. Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 13. 02. 2019 v rámci Výzvy Šablony II rozhodlo MŠMT ČR o poskytnutí dotace ve výši 1 900 363,00 Kč.
Díky těmto prostředkům můžeme i nadále realizovat aktivity, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. klub… Nově jsme zařadili školní kariérové poradenství, projekty ve škole i mimo ni.
Veškeré informace a přihlášky získají žáci 3. září od svých třídních učitelů. Všechny aktivity budou hrazeny z projektu a jsou pro naše žáky zdarma.

Modernizace učebny pracovní výchovy a bezbariérovost školy

Vážení rodiče, milí žáci,
před několika měsíci jsme uspěli v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem Modernizace učebny pracovní výchovy. Během letních prázdnin pracujeme na jeho realizaci.
Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu
formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem
projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro
jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav
spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení. Realizací projektu bude modernizována Učebna pracovní výchovy (dílna, keramická dílna,
kreslírna) včetně zázemí pro pedagoga – pro výuku pracovní výchovy. Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní
školy, vybudován bude výtah. Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků těchto klíčových kompetencí
technické a řemeslné obory.
V současné době jsou odborné učebny v suterénu již hotové a dokončuje se venkovní výtah. Celková částka přesáhne 6 miliónů korun.

Přání příjemně prožitých prázdnin

Přejeme krásné prožití letních prázdnin, hodně slunných dnů plných pohody Vám i rodičům a dne 2. září se těšíme na začátek nového školního roku.

Závěr školního roku – 3.A

V červnu jsme vyrazili na výlet do Mariánských Lázní, ale před tím jsme ještě navštívili Klášter v Teplé, kde jsme si užili super bojovku. Povedená byla i noc ve škole na rozloučenou s malým pavilonem.