Přání

Přejeme našim žákům a jejich rodičům příjemně prožité léto, odpočinek a          1. září na viděnou :-). 

Ukončení školního roku dne 30. 6. 2020

Ukončení školního roku bude probíhat dne 30. 6. 2020 takto:

  1. Žáci 1. stupně, kteří se účastnili prezenční výuky, obdrží vysvědčení první vyučovací hodinu podle rozvrhu platného od 25. 5. 2020. Žáci 2. stupně obdrží od svých třídních učitelů vysvědčení 1. vyučovací hodinu od 7.25 do 8.10 hodin ve svých kmenových třídách. (Mohou přijít i žáci, kteří se prezenční výuky, konzultací nebo přípravy na přijímací zkoušky neúčastnili s tím, že donesou čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, viz formulář  www.zszruc-senec.cz ) Jiným způsobem – pouze žáci 3. B klubovna Sluníčko dle pokynů paní učitelky Novákové ze dne 22. 6. 2020.
  2. Ostatní žáci 1. i 2. stupně, kteří nevyužijí hromadného převzetí, si mohou vyzvednou vysvědčení (převzít své osobní věci ze třídy, šatny) u svých třídních učitelů také individuálně dne 30. 6. 2020 od    9. 00 do 12. 00 hodin ve svých kmenových třídách.
  3. Další termíny pro individuální předání vysvědčení – ředitelna školy – dne 1. 7. 2020 od 8.00 do 12. 00 hodin, odpoledne od 17.00 do 18. 00 hodin; dne 2. 7. 2020 nebo 8. 7. 2020 vždy od 8.00 do 12.00 hodin. 

ŠD bude poslední školní den pouze do 11.00 hodin, školní jídelna nevaří.

Společenskovědní seminář v angličtině

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo naší škole vyučovat            od 1. 9. 2020 jeden z povinně volitelných předmětů – společenskovědní seminář v 9. ročníku – v angličtině. Tento předmět si pro příští rok zvolilo            20 žáků. 

SVS v angličtině

Konzultace pro žáky II. stupně

Od 8. června připustilo MŠMT možnost přítomnosti ve škole také pro žáky II. stupně. Školy mohou vytvořit nabídku pro konzultace a žák jí může využít, opět záleží na rozhodnutí rodičů a zájmu dětí. V naší škole budou konzultace probíhat, chceme umožnit dětem osobní přítomnost a možnost konzultovat s učiteli. Výuka bude probíhat 3 hodiny v pondělí a ve středu pro VI. A, B a VII. A; 3 hodiny v úterý a ve čtvrtek pro VII. B a VIII. A, B – vždy matematika, český a anglický jazyk. Žák přijde ve stanovený čas na shromaždiště v areálu školy, odevzdá učiteli čestné prohlášení o bezinfekčnosti – bez něho by se nemohl konzultací účastnit a bude poslán domů. Přítomnost bude učitel zaznamenávat pro oboustrannou kontrolu školy i rodičů. Žák bude mít s sebou roušku a sáček na ni, přezůvky, učitel mu poskytne dezinfekci na ruce a může změřit tělesnou teplotu. Konzultací lze využít ve dvou dnech určených pro jeho třídu v termínu od 8. 6. 2020 do 25. 6. 2020.

Nabídka konzultací pro žáky 2. stupně

Čestné prohlášení 2. stupeň

 

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Pozvánka+na+informativní+schůzku+rodičů++++budoucích+prvňáčků2020