Informace o prospěchu a chování žáka za 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k blížícímu se ukončení prvního pololetí Vám sdělujeme, že žáci v prezenční výuce obdrží vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 poslední vyučovací hodinu. Žákům od 3. ročníku a jejich rodičům budou informace o prospěchu a chování podány elektronicky prostřednictvím třídního učitele v systému Školy online také ve čtvrtek 28. 1. 2021. Písemné vyhotovení výpisu obdrží žáci při návratu k prezenční výuce daného ročníku. V pátek 29. 1. 2021 jsou vyhlášeny pololetní prázdniny.
Další pokyny o postupném návratu dětí do školy Vám zašleme po rozhodnutí vlády.

Rozvíjíme klíčové kompetence II

Vážení rodiče, milí žáci,
také ve 2. pololetí budeme realizovat aktivity v rámci projektu Rozvíjíme klíčové kompetence, kterými budou doučování, nové metody ve výuce, tandemová výuka, čt. Klub atd. Pokračujeme ve školním kariérovém poradenství, projektech ve škole i mimo ni.
Přihlášky získáte v elektronické verzi od třídních učitelů, je ale k dispozici i zde na našich webových stránkách. Zájemce prosíme o vyplnění a zaslání zpět třídním učitelům do 5. února. Pokud nastane prezenční výuka, samozřejmě přinesou přihlášky žáci osobně. Všechny aktivity budou opět hrazeny z projektu a jsou pro naše žáky zdarma. Probíhají prezenční formou, v případě evt. uzavření školy mohou probíhat distančně, online, dle pokynů vedoucích kroužků. Neprobíhají v době prázdnin a dnů volna.
Všechny aktivity se zahajují v týdnu od 1. 2. 2021.
Zde uvádíme přehled aktivit pro 2. pololetí školního roku 2020/21, který je možné využít i jako přihlášku. Termín uzávěrky pro podání třídnímu učiteli je pátek 5. února.
Přihlášku stahujte zde.

Provoz základních škol a školských zařízení od 11. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
Vláda ČR dnes na svém jednání schválila prodloužení nouzového stavu a omezení provozu škol a školských zařízení. Od 11. ledna do 22. ledna 2021 se bude pokračovat od 3. ročníku v distančním vzdělávání tak, jak bylo zavedeno od 4. ledna 2021.
Prezenční výuky se budou účastnit pouze žáci 1., 2. ročníku podle rozvrhu hodin. Tito žáci mohou nadále využívat školských služeb – stravování a školní družiny. Obědy je nutné si přihlásit, v případě problémů kontaktujte vedoucí jídelny na tel: 377 824 344 nebo elektronicky jidelna.kupkova@zszruc-senec.cz
Žáci 3. a vyššího ročníku si mohou odebrat oběd přes výdejní okénko do jídlonosiče po předchozím objednání oběda.

Upřesnění informací k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/21 dle opatření MŠMT zveřejněném dne 5. 1. 2021 s účinností od 5. 1. 2021

Upřesnění informací k př. řízení - opatření z 5.1.2021

Přijímací zkoušky
na střední školy

Nárok na ošetřovné od 4. 1. 2021

Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné. Jedná se tedy o pokračování potřeby péče o dítě z téhož důvodu od 21. 12. 2020 bez přerušení. Uvedené platí i v případě, že zaměstnanec o dítě ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nepečoval a nežádal ošetřovné. Prozatím je omezení účinné do 10. 1. 2021 s tím, že se však netýká mj. žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
Rodiče žáků 1. a 2. ročníků základní školy tedy mohou uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě. Od 23. 12. 2020 mají všechny děti školní prázdniny a za dny prázdnin se ošetřovné nevyplácí.
Rodiče starších žáků, kteří se na rozdíl od žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do školy po Novém roce nevrací, budou moci žádat o ošetřovné dále od 4. 1. 2021. Stejně jako v předchozích případech uzavření škol použije zaměstnanec tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.
Uzavření školy se potvrzuje pouze formou čestného prohlášení osoby žádající o dávku, nikoli školy – čestné prohlášení je součástí tiskopisu v části A Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné