Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku od šk. roku 2021_22

Vážení rodiče, v příloze jsou registrační čísla přijatých žáků. Rozhodnutí o přijetí dítěte se již nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno ve čtvrtek 6. 5. 2021 zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.
Rozhodnutí o přijetí zde.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0019474-01

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 03. 02. 2021 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 927 460,00 Kč. Datum fyzické realizace projektu od 01. 08. 2021 do 30. 06. 2023, doba trvání projektu 23 měsíců.

Talentové zkoušky ZUŠ Třemošná

Vážení rodiče,
máte-li zájem o to, aby se vaše dítě naučilo zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj, přijďte společně s vaším dítětem na talentové zkoušky do ZUŠ Třemošná, na adrese Družstevní 750, Třemošná ve dnech 27. 5. nebo 28. 5. 2021 v době od 14,00 hodin do 17,00 hodin. Nejprve prosím vyplňte přihlášku ke studiu na www stránkách ZUŠ Třemošná a odešlete (www.zustremosna.cz). Zároveň vás zveme ke zhlédnutí videa o naší škole s názvem Zpěvavé království na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=V6PvKIgOSUE
Mgr. Jarmila Žižková, ředitelka ZUŠ Třemošná

Rotace 2. stupně od 3. 5. 2021, nastupují třídy B

Vážení rodiče, milí žáci,
v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně rotačním způsobem. K prezenční výuce nastoupí od 3. 5. 2021 (sudý týden) všechny třídy 2. stupně označené písmenem B (třídy označené písmeny A mají v tomto týdnu distanční výuku). V týdnu od 10. 5. 2021 (lichý týden) obráceně: třídy 2. stupně označené písmenem A prezenčně, třídy označené písmenem B distančně. Pro distanční výuku pouze odběr objednaného jídla s sebou přes výdejní okénko v době od 10. 30 hodin do 13.30 hodin. Pro prezenční výuku budou obědy vydávány po skončení vyučování, kdy se budou dodržovat rozestupy mezi žáky z různých tříd. Jídelna bude rozdělena opět na dvě části. Žáci VI. B, VII. B, VIII. B, kteří nastupují k prezenční výuce od 3. 5., mají na tento týden obědy přihlášené vzhledem k malému časovému prostoru pro jejich přihlášení. Žáci IX. B mají obědy přihlášené až od středy 5. 5. 2021 (pondělí, úterý – př. zkoušky). Kdo zkoušky nedělá, přijde do školy na 1. – 4. hodinu v pondělí a v úterý, zároveň si oběd přihlásí. (Žáci IX. A mají online výuku dle rozvrhu.)
Od 10. 5. 21 si obědy již přihlásí každý žák sám bez ohledu na prezenční nebo distanční způsob výuky – zde již škola hromadně obědy nepřihlašovala.
Pokud je – bude dítě v tomto týdnu nemocné, oběd si individuálně odhlaste v rezervačním systému nebo na tel. 377 824 344 nebo elektronicky jidelna.kupkova@zszruc-senec.cz
Veškeré podrobné informace zašlou třídní učitelé rodičům dne 28. 4. 2021.
Aktualizace 30.4.: a) preventivní antigenní test se ve školách nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka v daném týdnu (pondělí). Nebude-li žák přítomen, testování se provede v den jeho příchodu. (1. stupeň)
b) pro žáky 2. stupně, tedy žáky, kteří doposud neprošli testováním s frekvencí dvakrát týdně platí, že jsou testováni dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). Nebude-li žák přítomen, testování se pak provede v den jeho příchodu.
c) školy nebudou vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat tu skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA

V provozu základních škol a školských zařízení nedochází od 26. 4. ke změnám, pokračuje se podle zavedeného schématu rotační výuky na 1. stupni, 2. stupeň se vzdělává nadále distančně.
Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek.
Dodávka antigenních testů do celé ČR je v další vlně distribuce jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN.