Velikonoční výstava

Zápis do 1. ročníku

Podpora výuky plavání na jaře roku 2018

Na základě Rozhodnutí č. 21088-4/2017-64 jsme získali pro žáky 1. stupně, kteří se budou účastnit plavání, dotaci ve výši 28 000,- Kč.
Dotace je určena na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci ČR.

Informace před vyhlášením zápisu dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,
v letošním roce jsme pro Vás připravili novinky, o kterých bychom Vás rádi s předstihem informovali.
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU VE DVOU ŘÁDNÝCH TERMÍNECH:
1. termín se koná v sobotu 7. dubna 2018 od 10.00 do 16.00 hodin s možností využití rezervačního systému Školy online umístěného na našich webových stránkách www.zszruc-senec.cz pod odkazem Zápis do 1. ročníku. Ten lze využít pro výběr času zápisu ve dvou zápisových třídách v 1. A a
2. B. Systém bude spuštěn dne 5. 3. 2018 ve 12.00 h a ukončen
30. 3. 2018 ve 12.00 h. Součástí registrace je vyplnění elektronické přihlášky a elektronického zápisového lístku. Zákonný zástupce tyto dokumenty netiskne. Vše podepíše na místě v den zápisu ve škole.
Rodiče, kteří nechtějí rezervační systém využít, se dostaví ve stanovené době od 10.00 až 16.00 hodin bez předchozí registrace do 3.B.
Ti, kteří registrace nevyužijí, si v MŠ vyzvednou tištěnou podobu přihlášky a zápisového lístku. Oba dokumenty vyplní, podepíší a donesou s sebou v den zápisu dítěte do školy.
Zápis začíná pro všechny bez rozdílu použití registrace nebo bez ní ve třídě 2.C cca 15 min před rezervovaným časem kontrolou požadovaných doku-mentů.
2. termín se koná v úterý 17. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin. V tomto termínu již nelze využít elektronickou registraci a rodiče si vyzvednou v MŠ tištěnou podobu přihlášky a zápisového lístku. Oba dokumenty vyplní, podepíší a donesou s sebou v den zápisu dítěte do školy. Zápis probíhá v jedné třídě 2.B.
Zápis začíná pro všechny vždy ve třídě 2. C kontrolou požadovaných dokumentů.
Upozorňujeme na skutečnost, že pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přednostní přijetí dítěte do 1. ročníku.

Zápis pro všechny děti, které se k zápisu dostaví, končí ve třídě 2.A, kde budou zákonní zástupci vyrozuměni o výsledku zápisu.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odložení PŠD, vezme s sebou i příslušná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud se k zápisu dostaví s dítětem pouze jeden rodič, bude mít s sebou vždy vyplněnou plnou moc druhého rodiče (je k dispozici v MŠ, není požadováno úředního ověření).
V den zápisu si mohou zájemci o školní družinu a o stravování vyplnit přihlášky na místě, a to u vedoucí ŠD pí Mileny Záhoříkové a vedoucí ŠJ pí Jaroslavy Kupkové.

Den otevřených dveří v pavilonu ZŠ

Vážení rodiče,
zveme Vás na prohlídku tříd v 1. až 3. ročníku, která se koná v úterý 27. února 2018 v době
od 14.00 do 17.00 hodin. Nahlédnout můžete i do prostor školní družiny, školní jídelny a malé tělocvičny.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně způsobu výuky i průběhu zápisu do 1. ročníku.
Těšíme se na společné setkání!
Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele